Grupa mieszana

W maju i czerwcu 2013 r. pięć grup roboczych opracowało swoje koncepcje zagospodarowania terenu dawnej jednostki wojskowej. Następnie rozpoczęły się prace nad jednym, docelowym rozwiązaniem dla Węglowej.

Spotkania dotyczyły wszystkich aspektów Węglowej – własności, zarządzania, finansowania, urbanistyki, architektury, układu drogowego i dojazdu, zieleni i małej architektury, ogrodzenia i monitoringu, sieci uzbrojenia terenu i wielu innych.

 

Kto mógł wziąć udział?

 

Spotkania były otwarte, bezpłatne i odbywały się w miejscach wybranych przez uczestników rozmów. Wystarczyło pojawić się na miejscu i dołączyć do dyskusji. Jeśli osoba zainteresowana nie brała wcześniej udziału w projekcie – można było dołączyć w każdym czasie.

Pierwsze spotkanie (20 czerwca popołudniu) odbyło się na Węglowej i miało formę plenerową – grilla. Od wtorku 24 czerwca spotkania odbywały się w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/1 w Białymstoku.

Na spotkania zapraszaliśmy każdego, kogo interesowała ich tematyka. Był to ciąg dalszy planowania partycypacyjnego, tym razem prace koncentrowały się na poszukiwaniu punktów wspólnych i konsensusu.

 

Harmonogram i tematyka

 

SPOTKANIE I. Czwartek 20 czerwca, godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10

Na tym spotkaniu zaprezentowano 5 prac, które powstawały przez wcześniejsze tygodnie dzięki zaangażowaniu białostoczan i osób zainteresowanych Węglową. Rozpoczęły się też ogólne rozmowy o przyszłości terenu widzianej oczyma grupy złożonej z przedstawicieli różnych lokalnych środowisk. Głównym celem była praca nad wspólnym, jednolitym rozwiązaniem dla całego terenu – w tym poszukiwanie konsensusu i najlepszych rozwiązań.

Ważne pytania:
– czy teren powinien służyć mieszkańcom okolicznych osiedli (np. jako teren rekreacyjny, park miejski albo parking) czy raczej ogółowi mieszkańców miasta (np. jako siedziba przemysłów kreatywnych albo transgraniczne centrum kultury)?
– czy Węglowa powinna pozostać własnością miasta?
– czy teren lub budynki powinny być objęte ochroną konserwatorską?
– jakie funkcje terenu są najlepsze dla Węglowej?

 

SPOTKANIE II. Poniedziałek 24 czerwca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Rozmawiano o zarządzaniu całym terenem, a także o tym, w jaki sposób finansować prace związane ze zmianami na Węglowej. Przeanalizowano oczekiwane przez białostoczan funkcje terenu i zastanowiono się nad układem komunikacyjnym. Rozmowa dotyczyła również rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych.

Punktem wyjścia były pomysły opracowane w trakcie dotychczasowych prac grup roboczych. Spotkanie posłużyło do wypracowania konsensusu wśród osób zainteresowanych i uszczegółowienia docelowych rozwiązań.

 

SPOTKANIE III. Piątek 28 czerwca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Trzecia rozmowa o Węglowej była kontynuacją wątków z poprzedniego spotkania. Zastanawiano się nad tym, co pozostało sporne lub wymagało zasięgnięcia opinii eksperta. Wiele uwagi poświęcono zieleni i obiektom małej architektury, a także rozwiązaniom w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

W trakcie spotkania po raz ostatni wykorzystywano przede wszystkim mapy, notatki i wizualizacje ilustrujące pomysły opracowane wcześniej przez poszczególne grupy robocze. Na tym etapie prace w coraz większym stopniu dotyczyły docelowej, wewnętrznie spójnej wizji przyszłości terenu. Przesądzono również, że podstawą dalszych prac będzie koncepcja rewitalizacji i rozwoju wartości społecznych.

 

SPOTKANIE IV. Wtorek 2 lipca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Na tym etapie coraz więcej rozmów dotyczyło rozwiązań szczegółowych. Ponownie wrócono do analizowania funkcji i architektury, odpowiednio uwzględniając też kwestie układu komunikacyjnego, zieleni i zagospodarowania terenu.

Wrócimy do zastanawiania się nad uzbrojeniem terenu, a także jego ogrodzeniem, oświetleniem oraz monitoringiem. Spotkanie posłużyło uszczegółowieniu koncepcji opracowanych na poprzednich warsztatach i poszukiwaniu konsensusu.

 

SPOTKANIE V. Czwartek 4 lipca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Ostatnie spotkanie było próbą podsumowania dotychczasowych rozmów. Wykorzystano mapy i wizualizacje rozwiązań, które zostały dotąd poddane dyskusji i zaakceptowane przez mieszkańców oraz osoby zainteresowane terenem. Omówienie wcześniejszych prac posłużyło jako punkt wyjścia do analizowania ostatnich szczegółów.

Po piątym spotkaniu rozpoczęło się redagowanie roboczej wersji Społecznej Koncepcji. Dalsze spotkania związane z realizacją projektu odbywały się jesienią 2013 r. po opracowaniu projektu koncepcji.

 

Formuła

 

Podczas prac wykorzystano możliwości interaktywnego projektowania przy użyciu makiet terenu. Pozwoliło to na scalanie różnych wariantów i rozwiązań opracowanych wcześniej przez pięć grup roboczych w spójną całość. Pomiędzy warsztatami wszystkie propozycje były analizowane pod kątem ich wykonalności, zgodności z przepisami (np. normami budowlanymi) oraz kosztów i możliwości realizacji.

Prace były na bieżąco opisywane na stronie internetowej projektu, na profilu społecznościowym oraz rozsyłane do radnych, urzędników, mediów i instytucji lokalnych. Umożliwiło to dotarcie z informacjami o pracach do społeczności Białegostoku. Dzięki temu mieszkańcy oraz osoby nieuczestniczące w pracy warsztatowej, jednakże nimi zainteresowane, były informowane o tym, jak przebiegają prace nad koncepcją.

Poprzez stworzone narzędzia internetowe, a także poprzez kontakt z organizatorami, osoby nieobecne na warsztatach również miały szansę komentowania oraz zgłaszania swoich sugestii i uwag. Otrzymywane propozycje były na bieżąco analizowane pod kątem możliwości włączenia do finalnej wersji koncepcji.