Konsultacje społeczne

Partycypacja społeczna była szczególnie istotnym elementem projektu „Węglowa – Społeczna Koncepcja”. To dzięki niej mieszkańcy Białegostoku i wszyscy zainteresowani terenem przy ul. Węglowej przez ponad 100 godzin dyskutowali o jego rozwoju i wspólnie zaprojektowali jego przyszłość.

Aby zobaczyć, jak wyglądał cykl spotkań w grupach mieszanych w ramach planowania partycypacyjnego (I etap konsultacji), zapraszamy do zakładki grupy robocze. Informacje o zakończonym w lipcu 2013 r. II etapie konsultacji (spotkania pojedynczej grupy mieszanej, pracującej metodą charette) znajdziecie w zakładce grupa mieszana.

 

Dlaczego partycypacja?

 

Dążyliśmy do tego, aby w gronie osób zaangażowanych w sprawy lokalne – obywateli, specjalistów, urzędników i interesariuszy – stworzona została społeczna koncepcja zagospodarowania Węglowej. Koncepcja prawdziwa, szczerze odpowiadająca na potrzeby mieszkańców i zarazem realistyczna, możliwa do wdrożenia z korzyścią dla białostoczan, użytkowników i operatorów poszczególnych obiektów znajdujących się przy ul. Węglowej oraz władz Białegostoku i administracji publicznej.

Jest to teren o ogromnym potencjale, który może służyć każdemu z nas i gdzie każdy może realizować swoje pomysły. To od białostoczan zależy, jak będzie się zmieniał i jaka będzie jego przyszłość. Każdy mieszkaniec naszego miasta miał wpływ na stworzenie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu powojskowych magazynów przy ul. Węglowej.

 

Planowanie partycypacyjne

 

W opracowywaniu Społecznej Koncepcji brały udział osoby zainteresowane przyszłością tego terenu, podzielone przez organizatorów projektu na 5 grup:
– aktualnych użytkowników Węglowej (wszystkich najemców, właścicieli hal i magazynów, a także osoby realizujące tam swoje działania),
– odbiorców działań realizowanych na Węglowej (osoby korzystające z usług wspomnianych obecnych użytkowników Węglowej),
– okoliczni mieszkańcy (wszystkie osoby mieszkające w pobliżu Węglowej, zwłaszcza na terenie os. Wygoda),
– potencjalni inwestorzy (osoby, które mogły mieć pomysł na przedsiębiorcze wykorzystanie tego terenu),
– eksperci (urzędnicy, urbaniści, architekci – wszyscy, których doświadczenie i wiedza merytoryczna mogły pomóc w opracowaniu Koncepcji).

Pierwszym etapem opracowywania Społecznej Koncepcji były zajęcia warsztatowe w takich pięciu zespołach roboczych. Każdy z uczestników otrzymał bezpłatny egzemplarz Białej Księgi Węglowej – broszury, w której zawarte są podstawowe informacje urzędowe, historyczne i przestrzenne na temat tego terenu. Członkowie każdej z grup wnosili do rozmów o Węglowej pomysły i rozwiązania ważne dla ich środowiska.

 

Charette

 

W kolejnym etapie prac warsztatowych przedstawiciele wymienionych grup opracowywali Społeczną Koncepcję, uwzględniając założenia poszczególnych środowisk i szanując oczekiwania mieszkańców miasta. Tym razem prace były realizowane w jednej grupie, która składała się z przedstawicieli wszystkich pięciu środowisk zaangażowanych na poprzednim etapie. Pracowali oni razem, szukając kompromisowych rozwiązań, składających się na jednolitą, wewnętrznie spójną koncepcję zagospodarowania terenu.

Grupa mieszana spotkała się pięciokrotnie:
– w czwartek 20 czerwca 2013 r., w godz. 17:00-21:30 (grill na Węglowej),
– w poniedziałek 24 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00,
– w piątek 28 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00,
– we wtorek 2 lipca 2013 r., godz. 17:00-20:00,
– w czwartek 4 lipca 2013 r., godz. 17:00-20:00.

 

Materiały warsztatowe

 

Tematyka projektu była związana z zagospodarowaniem przestrzeni, które jest dziedziną złożoną, wymagającą uwzględnienia licznych kontekstów, wiedzy specjalistycznej i regulacji prawnych. Dlatego założeniem zespołu projektowego było zorganizowanie rozmów o Węglowej w formie możliwie przystępnej, ułatwiającej białostoczanom projektowanie przyszłości kompleksu.

Na użytek projektu zostały opracowane trójwymiarowe modele terenu. Zbudowano makietę w skali 1:500 oraz wykorzystano starą makietę konkursową z 2006 r. Były to duże obiekty, o wymiarach rzędu 1×1,5 m, które organizatorzy spotkań przewozili pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Ułatwiały one zrozumienie stanu istniejącego oraz ewentualnych zmian, wynikających z realizacji Społecznej Koncepcji.

Wykorzystane zostały też modele cyfrowe (wizualizacje 3D), prezentujące obecną Węglową oraz przyszły stan terenu, zmienionego zgodnie z oczekiwaniami uczestników warsztatów. Można je obejrzeć w zakładce Galeria.

 

Badanie społeczne dotyczące postulatów Społecznej Koncepcji

 

Po zakończeniu prac warsztatowych zespół projektu przystąpił do redagowania gotowego opracowania, zawierającego koncepcję zagospodarowania przestrzennego. Wyniki procesu partycypacji, w którym wzięło udział około 80 osób, przedstawiono także do zaopiniowania białostoczanom. Miało to na celu poznanie opinii szerszego środowiska, obejmującego również osoby, które z różnych przyczyn nie miały okazji wziąć udziału w warsztatach.

Pomiędzy 29 lipca a 8 września 2013 r. odbyło się badanie społeczne w formie internetowej ankiety (CAWI), w którym wzięły udział 1002 osoby. Oto jego wyniki: