Projekt

„Węglowa – Społeczna Koncepcja”  to projekt zrealizowany w 2013 r. przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, którego celem było animowanie pogłębionego dialogu społecznego w Białymstoku i opracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie. Został on zrealizowany przy wsparciu finansowym otrzymanym przez Stowarzyszenie od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

W trakcie jego realizacji zostało stworzone opracowanie „Węglowa: miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego”. To kompleksowa wizja rewitalizacji i rozwoju przestrzeni publicznej, która jest przykładem przeprowadzenia dialogu społecznego od początku (zgromadzenie kompletnej wiedzy) do końca (całościowe rozwiązanie, przedstawione władzom lokalnym oraz interesariuszom).

Projekt dotyczy 9-hektarowego kompleksu powojskowych magazynów przy ul. Węglowej w Białymstoku, które tworzą unikatową przestrzeń do działań społecznych oraz stanowią potencjalne tereny inwestycyjne w sąsiedztwie ścisłego centrum stolicy Podlasia.

 

Ogólne założenia

 

Projekt składał się z cyklu działań, w ramach których zostały zrealizowane badania społeczne oraz została opracowana „Węglowa. Biała księga” opisująca historię i stan istniejący kompleksu powojskowego przy ul. Węglowej. Działania te stanowiły źródło wiedzy dla uczestników warsztatów partycypacyjnych i mieszkańców miasta.

Następnie odbyła się otwarta impreza inaugurująca sezon aktywności społecznej na terenie powojskowym, dwie intensywne serie warsztatów partycypacyjnych oraz cykl prac nad opracowaniem koncepcji. Została ona przedstawiona ekspertom i władzom samorządowym, a także zgłoszona w białostockim budżecie obywatelskim. Koncepcja była wielokrotnie prezentowana różnym miejskim, regionalnym i ogólnopolskim środowiskom, m.in. w trakcie III Kongresu Ruchów Miejskich.

Przy wykorzystaniu pogłębionych narzędzi partycypacji, takich jak planowanie partycypacyjne i charette, z udziałem różnych grup społecznych i środowisk eksperckich oraz mieszkańców Białegostoku została opracowana społeczna koncepcja zagospodarowania kompleksu. Jej pierwszy etap zostanie sfinansowany (3,83 mln zł) w ramach realizacji białostockiego budżetu obywatelskiego na 2014 r.

Projekt miał na celu wypracowanie modelowych zasad pogłębionej partycypacji – odpowiadających specyfice Białegostoku, mogących być wykorzystywanymi w innych sferach życia miasta. Wnioski z jego realizacji zostały omówione w obszernym raporcie podsumowującym oraz w trakcie spotkań i konferencji III sektora.

 

Cele projektu

 

Cel ogólny: włączenie mieszkańców aglomeracji białostockiej w procedury nowoczesnej, pogłębionej partycypacji, dotyczącej ważnych dla miasta przestrzeni publicznych i obiektów

Cele szczegółowe:

– popularyzacja wśród mieszkańców aglomeracji białostockiej wiedzy o kompleksie przy ul. Węglowej, jego dziejach oraz potencjale, poprzez opracowanie i wydanie „Białej Księgi Węglowej” oraz organizację cyklu spotkań i debat;

– poznanie opinii mieszkańców aglomeracji białostockiej o terenie magazynowym przy ul. Węglowej poprzez przeprowadzenie wśród badań społecznych wśród 5 sprofilowanych grup badawczych;

– przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych mających na celu wypracowanie stanowiska pięciu zróżnicowanych grup interesariuszy;

– przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z udziałem głównych interesariuszy obiektów przy ul. Węglowej: okolicznych mieszkańców, użytkowników terenu, odbiorców ich działalności potencjalnych inwestorów, oraz urzędników i specjalistów. Tworzyli oni pięć różnych grup roboczych, pracujących na warsztatach przeprowadzonych metodą planowania partycypacyjnego. Następnie powstała jedna wspólna grupa, rozmawiająca o terenie zgodne z metodologią charette. Działania te były prezentowane mieszkańcom miasta w celu włączenia opinii ogółu obywateli do opracowywanej społecznej koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

– popularyzację opracowanej koncepcji wśród przedstawicieli władz miasta i urzędników oraz działania na rzecz jej wdrożenia

 

Harmonogram działań

 

– opracowanie „białej księgi”: II-IV.2013

– badanie społeczne mieszkańców: II-IV.2013

– impreza popularyzująca obiekty przy ul. Węglowej: III-IV.2013

– planowanie partycypacyjne: V-VII.2013

– opracowanie społecznej koncepcji: VI-IX.2013

– działania na rzecz wdrożenia społecznej koncepcji: V-XI.2013

 

Opracowania

 

Raport końcowy z realizacji projektu:

 

Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego:

 

Wniosek dotyczący koncepcji złożony do budżetu obywatelskiego:

 

Raport z badania społecznego (CAWI, n=1002):

 

Węglowa. Biała księga: