Przetarg na realizację I etapu Społecznej Koncepcji

4 lipca 2014 r. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na terenie powojskowym. Przedmiotem postępowania jest realizacja pierwszego etapu Społecznej Koncepcji Węglowej. Inwestycja będzie realizowana i finansowana w ramach budżetu obywatelskiego Białegostoku na 2014 r. Czas na składanie dokumentów upływa 21 lipca 2014 r. o 13:30.

Zamówienie zakłada realizację I etapu Społecznej Koncepcji w dwóch krokach:

Etap nr 1: Zaprojektowanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
1) opracowanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu,
2) wykonanie koncepcji i zatwierdzenie jej przez zamawiającego i użytkownika,
3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz uzyskanie wymaganego prawem pozwolenia/zgłoszenia na budowę/,
4) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, która powinna zawierać:
a) projekt budowlany (do uzyskania pozwolenia na budowę) – 5 egz.,
b) projekty wykonawcze wszystkich branż – po 4 egz.,
c) przedmiary robót – 4 egz.,
d) kosztorysy inwestorskie – 4 egz.,
e) STWiORB – 3 egz.,
f) plan BIOZ – 4 egz,

Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz koncepcji zagospodarowania (Społecznej Koncepcji Węglowej).

Etap nr 2: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez inwestora dokumentacją projektową, decyzją pozwoleniem na budowę, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przeprowadzanie konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego przynajmniej raz na dwa tygodnie na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszt realizacji zamierzenia,
2) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiałów na etapie wykonywania dokumentacji technicznej,
3) przed rozpoczęciem ubiegania się o wymagane uzgodnienia przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji celem uzyskania ostatecznej akceptacji,
4) wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej,
5) przewidywana wartość zamierzenia nie może przekroczyć kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.

Zakładany kalendarz realizacji zamówienia:
Etap I – Wykonanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych prawomocnych pozwoleń: w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
ETAP II – Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy.

Wymaga się udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wraz z materiałami.

Oficjalna nazwa zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zagospodarowanie terenów powojskowych przy ul. Węglowej w Białymstoku na cele rekreacyjno-sportowe położonych na działce o nr geod. 788/11, obr. 12 – Białostoczek Południowy i wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zgodnych z Prawem Budowlanym. I etap Społecznej koncepcji Węglowej – Nr sprawy: TT.263.51.2014.

Szczegóły: KLIKNIJ TUTAJ.