Społeczna koncepcja – projekt celów i postulatów

Mimo sezonu urlopowego trwają prace nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym znamy propozycje białostoczan dotyczące jego przyszłości. Obecnie pracujemy nad celami i postulatami społecznej koncepcji zagospodarowania oraz wnioskami do dokumentów publicznych. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich projektem i nadsyłania swoich komentarzy oraz uwag.

Opracowywany obecnie projekt składa się z jednego celu głównego, trzech głównych postulatów oraz osiemnastu propozycji konkretnych działań i inwestycji. Oto one:

 

Projektowany cel główny:

Przekształcenie terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku w przestrzeń przyjazną oraz umożliwiającą samorealizację i zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących wartości terenu (urbanistycznych, architektonicznych i przyrodniczych) oraz zwiększeniu jego bezpieczeństwa, dostępności i atrakcyjności dla różnych podmiotów oraz grup społecznych.

 

Projektowane główne postulaty:

I. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości przestrzennych i urbanistycznych

Głównym postulatem społecznej koncepcji jest ochrona układu przestrzennego terenu powojskowego, jednolitej struktury własnościowej i sprawne zarządzanie terenem. Ważne jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, usuwanie barier architektonicznych oraz łączenie różnorodnych funkcji i zagospodarowania – dla synergii realizowanej tu działalności. Istotne znaczenie ma także zachowanie śladów bocznicy kolejowej, tworzenie nowych funkcji sportowych i wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej w sposób uwzględniający potrzeby i interesy mieszkańców okolicznych osiedli.

II. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości architektonicznych i społecznych

Ważnym postulatem społecznej koncepcji jest pozostawienie przedwojennych magazynów i ich rewitalizacja lub modernizacja – przy zachowaniu walorów architektonicznych. Inne obiekty mogą być rozebrane, przebudowane lub zaadaptowane, można także wznieść nowe – przy wyraźnym nawiązaniu do konstrukcji, bryły, detali oraz materiałów i estetyki obiektów przedwojennych. Wartością zasługującą na ochronę jest aktualny ekstensywny charakter zabudowy oraz różnorodność usług społecznych działających obecnie na terenie kompleksu.

III. Zachowanie oraz rozwój istniejących wartości przyrodniczych terenu

Istotny postulat społecznej koncepcji dotyczy ochrony bioróżnorodności, stosunków wodnych oraz starodrzewu – jako wartości kompleksu i jego znaku charakterystycznego. Aktualne ukształtowanie powierzchni może być zmieniane tylko przy zachowaniu i rozwijaniu wartości rekreacyjnych, krajobrazowych i widokowych. Celem jest zwiększanie atrakcyjności terenu dla różnych użytkowników i grup społecznych poprzez wprowadzanie nowych funkcji terenu i form zagospodarowania lub inwestycji – tylko z poszanowaniem wartości przyrodniczych.

 

Projektowane szczegółowe postulaty:

1. Uporządkowanie terenu, wycięcie dzikich krzaków i chwastów, wyrównanie terenu, wystrzyżenie trawy, usunięcie starych ogrodzeń wewnątrz terenu, sprzątnięcie śmieci.

2. Oznakowanie wejść na teren, oznaczenie poszczególnych budynków i elementów kompleksu, organizacja i oznakowanie ruchu wewnątrz kompleksu. Podjęcie działań na rzecz lepszego skomunikowania terenu Węglowej z resztą miasta.

3. Zabezpieczenie terenu kompleksu poprzez naprawę ogrodzenia zewnętrznego, instalację bram wjazdowych, instalację oświetlenia zewnętrznego terenu, monitoringu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi.

4. Wytyczenie oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych dla osób korzystających z kompleksu.

5. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych, takich jak boiska do gier zespołowych, ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna, tereny do trenowania sportów miejskich (kalistenika, parkour, street workout itp.) oraz rozbudowa istniejących funkcji sportowo-rekreacyjnych i obsługujących je obiektów (dirt park).

6. Wygospodarowanie terenu umożliwiającego budowę parku linowego.

7. Utworzenie na terenie kompleksu placu koncertowego umożliwiającego organizację imprez artystycznych dla około 12 000 – 15 000 osób.

8. Utworzenie ogólnodostępnego parku rekreacyjnego poprzez zachowanie, uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie obiektów małej architektury.

9. Wyposażenie kompleksu Węglowej w media (kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne), przebudowa istniejącej sieci elektrycznej na potrzeby realizowanej koncepcji.

10. Stworzenie warunków do funkcjonowania klubu osiedlowego na terenie Węglowej.

11. Budowa ogrodu botanicznego przykrytego półsferycznymi zadaszeniami, znajdującego się w zachodniej części terenu (od strony ul. Poleskiej i elektrociepłowni).

12. Przekształcenie jednego z istniejących obiektów na muzeum pojazdów militarnych, wraz z plenerową ekspozycją oraz dynamicznymi pokazami sprzętu wojskowego.

13. Adaptacja jednego z obiektów na fablab – laboratoria i pracownie badawczo-rozwojowe, współpracujące z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz białostockimi uczelniami.

14. Przeznaczenie budynku magazynowego nr 11 na pracownie sektorów kreatywnych i ewentualne nadbudowanie (uzupełnienie do pierwotnej bryły) pierwszego piętra, z przeznaczeniem na działalność wystawienniczą.

15. Utworzenie na terenie powojskowym sali gimnastycznej lub hali sportowej.

16. Stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób korzystających z kompleksu.

17. Wprowadzenie ochrony akustycznej dla mieszkańców os. Sienkiewicza np. poprzez budowę wielofunkcyjnego ekranu dźwiękoszczelnego wzdłuż ul. Poleskiej.

18. Budowa wejścia pieszo-rowerowego na teren kompleksu od ul. Poleskiej (przez tory kolejowe).

 

Z pełnym opisem celu i postulatów możecie zapoznać się tutaj:

 

Zachęcamy do nadsyłania uwag, komentarzy i propozycji. Możecie je nanosić bezpośrednio na projekt opracowywanego dokumentu. W wersji otwartej do edycji jest on dostępny pod adresem:

 

http://tnij.org/weglowa-projekt-postulatow

 

Na Wasze propozycje czekamy do końca sierpnia. W tym samym czasie zbieramy Wasze głosy w internetowej ankiecie. W pierwszych dniach września opublikujemy wyniki ankiety oraz zaprosimy Was do dalszego etapu prac nad dokumentem podsumowującym społeczne oczekiwania dotyczące przyszłości Węglowej.