SPRAWOZDANIE: II spotkanie grupy mieszanej (24.06.2013)

W poniedziałek 24 czerwca 2013 r. po południu odbyło się drugie spotkanie grupy mieszanej, pracującej nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Węglowej w Białymstoku. Rozmowy na temat przyszłości kompleksu powojskowego moderowała Agnieszka Maszkowska. Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”, odbyło się w białostockiej Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia”.

Rozmowy o przyszłości Węglowej odbywają się w Białymstoku od początku maja. Dotąd mieszkańcy, przedsiębiorcy, eksperci, urzędnicy i działacze społeczni spotkali się ponad dwudziestokrotnie. Większość spotkań odbywała się jednak oddzielnie, w pięciu grupach roboczych. Poniedziałkowe spotkanie było drugim (po warsztacie i grillu zorganizowanym 20 czerwca 2013 r. na Węglowej), w którym wszystkie grupy rozmawiały ze sobą w jednym miejscu i czasie.

Zasadniczą część warsztatu poświęcono na uzgodnienia dotyczące głównych funkcji, jakie wszystkie grupy zgodnie przypisały Węglówce: funkcji kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, parkowej (przestrzeń zielona) oraz usługowej. Pierwszym etapem było zanotowanie głównych wniosków z prac wszystkich podgrup – dotyczących podmiotów, które powinny nadal znajdować się na Węglówce. Wśród nich znalazły się:

 • Muzeum Pamięci Sybiru (magazyn nr 5),
 • Transgraniczne Centrum Kultury – Węglowa (magazyn nr 10),
 • Muzeum Techniki i Motoryzacji „Moto-Retro” (magazyn nr 34),
 • Skatepark Węglowa (magazyn nr 34).

Zdecydowano, że z powodów formalnych w zagospodarowaniu Węglówki nie obejmuje się magazynu nr 9 (wyremontowany, odgrodzony budynek), który jest w długoletniej dzierżawie na cele komercyjne.

W rozmowach o społecznej koncepcji wykorzystano pięć zarysów, które we wcześniejszym etapie rozmów opracowały grupy robocze. Grupy te niezależnie od siebie przygotowały różne – nierzadko sprzeczne – pomysły na przyszłość dawnej jednostki wojskowej. Poniedziałkowe spotkanie było okazją do rozmów o połączeniu tych koncepcji w całość – taką, którą zaakceptują wszyscy zainteresowani Węglową.

W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się na trzy tymczasowe grupy robocze, które pracowały nad różnymi aspektami zagospodarowania kompleksu powojskowego. Pierwsza z nich rozmawiała o działalności gospodarczej, instytucjach oraz aktywności kulturalnej i społecznej. Druga zajęła się terenami sportowymi i strefami aktywnej rekreacji. Trzecia pracowała nad koncepcją zagospodarowania terenów zielonych i wypoczynkowych.

 

I. Kultura, działalność gospodarcza, instytucje i aktywność społeczna

II spotkanie grupy mieszanej - koncepcja usług

Grupa zaproponowała następujące rozwiązania:

 1. Realizację koncepcji budowy Muzeum Pamięci Sybiru (obiekt nr 5).
 2. Zmianę funkcji budynku administracyjnego (obiekt nr 8) na usługi dotyczące rowerów.
 3. Zachowanie w całości dotychczasowych funkcji call center (obiekt nr 9) i transgranicznego centrum kultury (obiekt nr 10).
 4. Przeznaczenie budynku magazynowego (obiekt nr 11) na pracownie (działalność sektorów kreatywnych) i jednocześnie nadbudowanie (uzupełnienie) pierwszego piętra, z przeznaczeniem na wystawy i ekspozycje.
 5. Ulokowanie w budynku magazynowym (obiekt nr 12) hostelu, restauracji, pracowni artystycznych i biur.
 6. Przeznaczenie garażu (obiekt nr 13) na indywidualne pracownie.
 7. Utworzenie w budynku gospodarczym (obiekt nr 14) niewielkiej galerii.
 8. Przeznaczenie magazynu (obiekt nr 18) na pracownie specjalistyczne.
 9. Ulokowanie w magazynie (obiekt nr 19) pracowni indywidualnych.
 10. Przeznaczenie magazynu (obiekt nr 23) na fab lab (niewielkie laboratorium i pracownia nowoczesnych technologii).
 11. Umieszczenie w magazynie (obiekt nr 24) klubu motorowego.
 12. Otoczenie terenu sąsiadującego z garażem (obiekt nr 34) od strony WC (obiekt nr 29) plenerową dioramą.
 13. Przeznaczenie garażu (obiekt nr 30) na nową siedzibę skateparku, bezpośrednio sąsiadującą z obecnym terenem wypełnionym przeszkodami (tzw. dirtem).
 14. Ulokowanie w całym garażu (obiekt nr 34) muzeum techniki i motoryzacji.
 15. Rozmieszczenie na całym terenie obiektów małej architektury.
 16. Utworzenie galerii kolejowej wzdłuż ogrodzenia od strony terenu kolejowego.
 17. Budowę amfiteatru dla ok. 3 000 widzów na terenie zielonym od strony ul. Poleskiej.

Po zaprezentowaniu prac podgrupy rozmowa  dotyczyła możliwości zaadaptowania garażu (obiekt nr 30) na potrzeby Skateparku Węglowa. Obecne warunki tego obiektu, zdaniem przedstawicieli Skateparku, nie są odpowiednie do prowadzenia tam tego typu działalności i nie planują oni przeniesienia swojej działalności w inne niż dotychczas miejsce.

 

II. Tereny sportowe i rekreacyjne

II spotkanie grupy roboczej - koncepcja sportu i rekreacji

Grupa zaproponowała następujące rozwiązania:

 1. Utworzenie na terenie bocznicy (obok obiektu nr 5) terenu do ćwiczeń plenerowych, np. tai chi.
 2. Budowę na terenie bocznicy (pomiędzy obiektem nr 5 i nr 10) placu zabaw.
 3. Ulokowanie wzdłuż granicy terenu od strony terenu kolejowego i ul. Poleskiej ekranu dźwiękoszczelnego, stanowiącego jednocześnie ściankę wspinaczkową.
 4. Umieszczenie na terenie bocznicy kolejowej (w rejonie obiektu nr 14) parku linowego oraz terenu do treningu parkouru.
 5. Budowę na podjeździe do garażu (obiekt nr 30) kortów tenisowych.
 6. Przebudowę garażu (obiekt nr 13) na WC, stanowiący zaplecze dla terenów rekreacyjnych.
 7. Ulokowanie boiska sportowego po wschodniej stronie magazynu (obiekt nr 12) oraz adaptację podpiwniczenia tego magazynu na strzelnicę.
 8. Utworzenie w magazynie (obiekt nr 23) sali gimnastycznej – jako miejsca otwartego również zimą, z możliwością uprawiania sportów i sztuk walki.
 9. Pozostawienie obecnego terenu rowerowego wypełnionego przeszkodami (tzw. dirtu) w obecnej skali.
 10. Utworzenie w zachodniej części kompleksu (za obiektem nr 18) strzelnicy łuczniczej i ASG.
 11. Wytyczenie ścieżki zdrowia (wokół terenów zielonych i przestrzeni rekreacyjnych – czerwona linia na mapie) ze stacjami zawierającymi przeszkody i urządzenia sportowe do treningów.
 12. Pozostawienie skateparku w aktualnej lokalizacji – części garażu (obiekt nr 34).

 

III. Zieleń i tereny wypoczynkowe

II spotkanie grupy mieszanej - koncepcja zieleni i wypoczynku

Grupa zaproponowała następujące rozwiązania:

 1. Utworzenie na terenie bocznicy kolejowej (pomiędzy obiektami nr 5, nr 9 i nr 10) parku „cichego”, zagospodarowanego gęstą zielenią i obiektami małej architektury.
 2. Przeznaczenie terenu bocznicy od strony ul. Poleskiej (pomiędzy obiektem nr 5 a obecnym terenem kolejowym) na park historyczny i ekspozycję plenerową.
 3. Budowę kładki pieszo-rowerowej od strony ul. Poleskiej.
 4. Budowę amfiteatru na terenie bocznicy, u zbiegu projektowanego parku „cichego”, parku historycznego i zejść z kładki pieszo-rowerowej.
 5. Utworzenie na terenie bocznicy (pomiędzy projektowanym amfiteatrem a obiektami nr 11 i nr 30) wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego, umożliwiającego plenerową aktywność fizyczną oraz rekreację (tai chi, pikniki, białostocki „Hyde Park”)
 6. Przeznaczenie części płyty postojowej przed garażem (obiekt nr 30) na tor przeszkód i plac treningowy do parkouru.
 7. Rozszerzenie obecnego terenu rowerowego wypełnionego przeszkodami (tzw. dirtu) na cały plac przy szczycie garażu (obiekt nr 30).
 8. Montaż na dachu magazynu (obiekt nr 12) ogniw solarnych.
 9. Utworzenie w zachodniej części kompleksu powojskowego (za obiektem nr 12) ogrodu botanicznego, częściowo przykrytego półsferycznymi zadaszeniami i szklarniami.
 10. Utworzenie w zachodniej części kompleksu powojskowego (za obiektem nr 18) parku sportowo-rekreacyjnego, obejmującego m.in. plac zabaw, park linowy i siłownię zewnętrzną.
 11. Przeznaczenie terenu zielonego obok garażu (obiekt nr 34) i WC (obiekt nr 29) na stosownie zaaranżowane miejsce spotkań.
 12. Grupa wysunęła postulat ochrony i zachowania jak największego obszaru zieleni na Węglowej. Wśród obecnego drzewostanu jest tam wiele cennych starych drzew, których nie powinno się usuwać, a raczej wkomponować nowe funkcje obiektu w otoczenie zieleni.

Wśród zaleceń tej grupy znalazło się podzielenie 9-hektarowego terenu na określone strefy – strefę parkową (cichą), strefę wielofunkcyjną (sportowo-rekreacyjną) oraz strefę intensywnego użytkowania. Podkreślaną potrzebą była wielość i wymienność funkcji proponowanych na Węglowej rozwiązań. Zwrócono uwagę, że ekrany dźwiękoszczelne (od ul. Poleskiej, od Węglowej oraz pomiędzy magazynem nr 9 i 10) mogłyby pełnić różnorodne funkcje poza zmniejszaniem hałasu. Mógłby być to ekran „zielony”, porośnięty roślinnością, ekran – ścianka wspinaczkowa, czy ekran – ściana na wielkoformatową galerię street art.