SPRAWOZDANIE: V spotkanie grupy mieszanej (04.07.2013)

W czwartek 4 lipca 2013 r. po południu odbyło się piąte i ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie warsztatowe w ramach prac nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego Węglowej. Rozmowy na temat przyszłości kompleksu powojskowego raz jeszcze moderowała Agnieszka Maszkowska z Fundacji „SocLab”. Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”, odbyło się w białostockiej Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia”.

Szczegółowa analiza możliwych wariantów finansowania oraz funkcjonowania poszczególnych obiektów na Węglówce, mimo rozbieżnych pomysłów na możliwości finansowania poszczególnych inwestycji, wskazała uczestnikom wyraźnie, że niezbędny jest jeden administrator całości, który pełniłby rolę gospodarza terenu, dbając o bieżące funkcjonowanie kompleksu Węglowa (oświetlenie, odbiór odpadów, ochrona, monitoring). Pojawiły się propozycje powołania Rady Węglówki/Federacji czy też spółdzielni socjalnej lub innej instytucji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (publiczno-społecznego), która podejmowałaby kluczowe działania związane z bieżącą administracją terenu.

Z drugiej strony opracowana przez uczestników warsztatów koncepcja proponuje wiele funkcji ogólnospołecznych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta – na dużym obszarze zostaną stworzone miejsca otwarte dla wszystkich jako typowa przestrzeń publiczna. W związku z tym sformułowano postulat, by obecny administrator terenu zwiększył finansowanie części wspólnej obiektu, by dostosować go do nowych funkcji.

Wszystkie dotychczas opracowane 17 propozycji działań przeanalizowano pod kątem możliwości ich wdrożenia. Pod uwagę wzięto cztery główne uwarunkowania:

  • inwestor – jaki podmiot byłby inicjatorem realizacji danego działania i zająłby się jego wdrożeniem (m.in. samorząd lokalny lub regionalny, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, publiczna instytucja kultury, grupa nieformalna), z uwzględnieniem obecnych i przyszłych użytkowników terenu,
  • finansowanie – z jakiego źródła dane działanie mogłoby być finansowane (np. budżet obywatelski, budżet miasta lub województwa, budżet instytucji publicznej, fundusze europejskie, zewnętrzny grant przyznany podmiotowi trzeciego sektora, środki własne przedsiębiorcy lub osoby fizycznej),
  • zarządzanie – kto po zrealizowaniu działania byłby operatorem danego obiektu lub przestrzeni, a także na jakiej podstawie i w jakiej formie gmina udostępniłaby obiekt takiemu podmiotowi publicznemu lub niepublicznemu (np. organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy),
  • funkcjonowanie – jakie jest znaczenie inwestycji dla terenu powojskowego i jej przydatność dla jego użytkowników, a także czy działanie doprowadziłoby do utworzenia przestrzeni lub obiektu ogólnodostępnego, czy może za wstęp lub korzystanie z jego oferty możliwa jest odpłatność.

Spotkanie zakończyło się opracowaniem docelowej lokalizacji wszystkich inwestycji będących przedmiotem poprzednich warsztatów. Osiągnięto kompromis co do większości szczegółów związanych z poszczególnymi obiektami i przestrzeniami. Zgodnie uznano, że pozostałe kwestie mają co do zasady charakter niuansów, wymagających szczegółowego przeanalizowania na etapie formułowania społecznej koncepcji lub w ramach jej wdrażania. Uczestnicy zgodzili się także, że opracowane robocze postulaty powinny być skonsultowane z białostoczanami w formie internetowej ankiety.