WIZUALIZACJE: przykładowe tereny sportowe i rekreacyjne

Efektem rozmów o Węglowej i prac nad społeczną koncepcją jej zagospodarowania są coraz bardziej konkretne projekty rozwiązań. We wcześniejszym wpisie prezentowaliśmy pierwsze wizualizacje, opracowane na podstawie wstępnych rozmów grupy roboczej. Tym razem prezentujemy kolejne wizualizacje, nieco zmodyfikowane i uzupełnione w stosunku do dotychczasowych

Proponowane na wizualizacjach zmiany obejmują m.in.:

  1. Utworzenie boisk i terenów rekreacyjnych w zachodniej części terenu powojskowego (wokół muzeum „Moto-Retro” i magazynów sąsiadujących z elektrociepłownią).
  2. Rozbudowę plenerowej przestrzeni do treningów rowerowych (dirt park), znajdującej się w centralnej części terenu.
  3. Budowę ogrodu botanicznego przekrytego półsferycznymi zadaszeniami, znajdującego się w południowo-zachodnim krańcu terenu, od strony ul. Poleskiej.
  4. Przekształcenie jednego z garaży (obiekt nr 30) w muzeum pojazdów militarnych, wraz z plenerową ekspozycją na podjeździe i parkingu przed budynkiem.
  5. Utworzenie na miejscu części bocznicy kolejowej terenu zielonego wraz ze sceną, trawnikami dla publiczności oraz utwardzoną strefą gastronomiczną.
  6. Budowę ekranu dźwiękoszczelnego (wraz z kładką nad torami oraz dwoma budynkami zaplecza kulturalnego i sportowego) wzdłuż terenu kolejowego i ul. Poleskiej.
  7. Przekształcenie części bocznicy kolejowej (pomiędzy planowanym terenem koncertowym a obiektem nr 12) w obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: park linowy, siłownię zewnętrzną oraz teren do parkouru i street workoutu.
  8. Utworzenie części zadrzewionej terenu zielonego (parku cichego) w strefie pomiędzy ul. Węglową, Muzeum Pamięci Sybiru, Transgranicznym Centrum Kultury – Węglowa oraz planowanym terenem koncertowym.
  9. Likwidację większości torowisk i infrastruktury bocznicy kolejowej – z ewentualnym pozostawieniem rysunku torów w terenie oraz kilku torowisk służących obsłudze planowanych funkcji (dojazd kolejowy do Muzeum Pamięci Sybiru, dojazd do ewentualnej plenerowej wystawy sprzętu kolejowego w rejonie magazynu nr 12 etc.).

 

Widok od strony zachodniej znad wiaty i ogrodu botanicznego

Rys. 1. Widok od strony zachodniej znad wiaty i ogrodu botanicznego. Po lewej stronie magazyn (obiekt nr 18) i za nim teren sportowo-rekreacyjny, w centrum teren rowerowy (dirt park) obejmujący też obecny zbiornik przeciwpożarowy, u dołu plac zabaw obok magazynów (między obiektami nr 12 i 18), po prawej magazyn (obiekt nr 12), za nim u góry place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne (plac treningowy do parkouru, kalisteniki i street workoutu), a także planowane muzeum broni pancernej z ekspozycją plenerową (obiekt nr 30). W górnym prawym narożniku kadru początek terenu koncertowego wraz ze strefą gastronomiczną.

 

Widok od strony zachodniej znad elektrociepłowni

Rys. 2. Widok od strony zachodniej znad elektrociepłowni. Po lewej stronie teren rowerowy (dirt park) obejmujący też obecny zbiornik przeciwpożarowy, nad nim planowane muzeum broni pancernej z ekspozycją plenerową (obiekt nr 30), po prawej magazyn (obiekt nr 12), za nim u góry place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne (plac treningowy do parkouru, kalisteniki i street workoutu). W górnej części kadru od lewej teren koncertowy wraz ze strefą gastronomiczną, park linowy (wśród drzew) oraz ekran dźwiękochłonny z dwoma niewielkimi budynkami zaplecza (za parkiem linowym budynek zaplecza sceny, obok terenu rekreacyjnego budynek zaplecza sportowego).

 

Widok od strony zachodniej spomiędzy magazynów nr 12 i 24

Rys. 3. Widok od strony zachodniej spomiędzy magazynów nr 12 i 24. Po lewej magazyn (obiekt nr 24), po prawej magazyn przedwojenny (obiekt nr 12), za nim plac zabaw dla starszych dzieci i garaż (obiekt nr 13). Obok niego tereny sportowo-rekreacyjne (plac treningowy do parkouru, kalisteniki i street workoutu), dalej teren koncertowy wraz ze strefą gastronomiczną (w tle z tyłu kadru), park linowy (wśród drzew) oraz ekran dźwiękochłonny z dwoma budynkami zaplecza. Po lewej za drzewami planowane muzeum broni pancernej z ekspozycją plenerową (obiekt nr 30), dalej magazyny nr 11 i 10.

 

Widok od strony zachodniej znad magazynów nr 9 i 10

Rys. 4. Widok od strony zachodniej znad magazynów nr 9 i 10. Po lewej u dołu call center, nad nim część zadrzewiona terenu zielonego (park cichy) i w tle dwa budynki Muzeum Pamięci Sybiru (obiekt nr 5 oraz nowy pawilon muzealny). W centralnej części ujęcia wschodni schyłek gmachu Transgranicznego Centrum Kultury – Węglowa (obiekt nr 10, od dołu kadru), po prawej szczyt magazynu (obiekt nr 11) i teren koncertowy wraz ze strefą gastronomiczną, a po prawej park linowy (wśród drzew) oraz ekran dźwiękochłonny z dwoma budynkami zaplecza (za drzewami wzdłuż ul. Poleskiej).

 

Widok od strony północnej na zachodni skraj terenu i projektowane tereny sportowo-rekreacyjne

Rys. 5. Widok od strony północnej na zachodni skraj terenu i projektowane tereny sportowo-rekreacyjne. U dołu półkolisty zjazd do dolnej części garażu (obiekt nr 34), przed nim boisko i plac zabaw dla młodszych dzieci. W centralnej części kadru – od lewej – szczyt magazynu (obiekt nr 11), teren rowerowy (dirt park) i dwa magazyny (obiekty nr 18 i 19) otoczone siłownią zewnętrzną, boiskami sportowymi i terenami rekreacyjnymi. W górnej części ujęcia końcówka ekranu dźwiękoszczelnego wzdłuż ogrodzenia i terenu kolejowego (za obiektami nr 13 i 24), dwa magazyny (nr 23 i 12) oraz projektowany ogród botaniczny i tereny zielone w zachodnim skraju kompleksu.

 

Widok od strony wschodniej znad linii kolejowej i terenu Muzeum Pamięci Sybiru

Rys. 6. Widok od strony wschodniej znad linii kolejowej i terenu Muzeum Pamięci Sybiru. Skraj budynku muzealnego po prawej u dołu, obok teren zielony planowany na plenerową ekspozycję pojazdów i sprzętu militarnego. Po lewej wzdłuż ogrodzenia i terenu kolejowego planowany ekran dźwiękochłonny wraz z dwoma budynkami zaplecza. W centralnej części kadru projektowany park linowy (wśród drzew przy ekranie), teren koncertowy wraz z przykładową sceną i strefą gastronomiczną (w głębi, obok magazynu nr 11), a po prawej część zadrzewiona terenu zielonego (park cichy) i dwa magazyny (obiekty nr 10 i 9).

 

Widok od strony wschodniej na planowany teren koncertowy i główną część kompleksu

Rys. 7. Widok od strony wschodniej na planowany teren koncertowy i główną część kompleksu. Ujęcie podobne do wcześniejszego, przy czym wykonane z innej wysokości nad poziomem terenu. U dołu projektowany teren koncertowy wraz ze sceną i strefą gastronomiczną, po prawej część zadrzewiona terenu zielonego (park cichy) wraz z projektowaną przebudową basenu przeciwpożarowego do roli oczka wodnego. W skrajnej lewej części kadru projektowany ekran dźwiękochłonny wraz z dwoma budynkami zaplecza (koncertowego i sportowego), a także ewentualnie projektowana kładka nad torami kolejowymi od strony ul. Poleskiej. W dalszej części terenu park linowy (po lewej, wśród drzew), tereny sportowo-rekreacyjne (przed magazynem nr 12), a także dalsza część terenu z pozostałymi magazynami i projektowanym zagospodarowaniem.