Inwentaryzacje i program funkcjonalno-użytkowy – jeszcze wiosną!

Wiosna na Węglowej upływa pod znakiem zmian i przygotowań do realizacji budżetu obywatelskiego. Równolegle prowadzone są prace poprzedzające inne inwestycje – budowę Muzeum Pamięci Sybiru oraz Transgranicznego Centrum Kultury – Węglowa. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się również opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego dla największej z nieruchomości (o nr. geodezyjnym 788/11). To działania poprzedzające wdrażanie tej części Społecznej Koncepcji, która została ujęta w Budżecie Obywatelskim 2014.

W ramach białostockiego samorządu lokalnego za realizację wniosku Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie odpowiedzialny jest Zarząd Mienia Komunalnego. Na co dzień zarządza on zdecydowaną większością terenu dawnej jednostki wojskowej – jedynie z wyłączeniem nieruchomości użytkowanych przez Pogotowie Kulturalno Społeczne (magazyn nr 10) oraz przez operatorów call center (magazyn nr 9). Zgodnie z pomysłem administracji samorządowej budżet obywatelski na Węglowej miałby zostać zrealizowany w formule przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. W celu opracowania szczegółowej dokumentacji ww. zamówienia publicznego ZMK zdecydował się na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego i programu funkcjonalno-użytkowego. Jako wykonawcę koncepcji i programu wyłoniono gdańskie przedsiębiorstwo Area Projekt.

Zgodnie z dokumentacją zamówienia publicznego zadaniem Area Projekt jest „wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji zagospodarowania na przekształcenie terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku w przestrzeń przyjazną oraz umożliwiającą samorealizację i zaspakajanie potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących wartości terenu (urbanistycznych, architektonicznych i przyrodniczych) oraz zwiększaniu jego bezpieczeństwa, dostępności i atrakcyjności dla różnych podmiotów oraz grup społecznych (obr. 12, dz. nr ewid. 788/11) w zakresie I etapu”. Planowany termin wykonania zamówienia to 10 maja 2014 r., cena ofertowa brutto wyniosła 41,8 tys. zł.

Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy mają opierać się na Społecznej Koncepcji Węglowej oraz na materiałach, które władze samorządowe opracowały w 2014 r. Należą do nich zaktualizowane mapy terenu, dokumentacja z inwentaryzacji kompleksu (terenu, budynków, uzbrojenia, zieleni), a także mapy i opracowania urzędowe, w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Area Projekt ma rozpocząć prace od wizji lokalnej oraz spotkania z przedstawicielami środowiska, które w ubiegłym roku opracowało Społeczną Koncepcję Węglowej. Przez cały kwiecień mają odbywać się cotygodniowe spotkania robocze z urzędnikami ZMK. Po ich zakończeniu koncepcja i program zostałyby poddane konsultacjom społecznym. Na podstawie koncepcji i programu zostałby opracowany komplet dokumentów umożliwiający przeprowadzenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj” i realizację budżetu obywatelskiego.