Początek realizacji budżetu obywatelskiego na Węglowej

W środę 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli białostockiego magistratu oraz Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, dotyczące realizacji I etapu Społecznej Koncepcji Węglowej w ramach budżetu obywatelskiego miasta na 2014 r. To pierwszy etap kontaktów związanych z wdrażaniem na terenie powojskowym inwestycji, które w ubiegłym roku białostoczanie zaplanowali w trakcie warsztatów partycypacyjnych. W ramach I etapu rewitalizacji na zarządzanej przez ZMK części kompleksu o powierzchni 5,4 ha mają być zrealizowane inwestycje o wartości 3,83 mln zł.

Celem spotkania było nawiązanie kontaktu pomiędzy wnioskodawcami a miejską instytucją odpowiedzialną za realizację budżetu obywatelskiego w zakresie dotyczącym Węglowej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od władz Zarządu Mienia Komunalnego pierwszym działaniem na terenie powojskowym będzie aktualizacja dokumentacji dotyczącej kompleksu, inwentaryzacja terenu, zieleni oraz infrastruktury podziemnej, a także prace przygotowawcze. Następnie zostaną opracowane szczegółowe założenia inwestycji opisanych we wniosku oraz dokumentacja wymagana przepisami o zamówieniach publicznych. Po wyłonieniu wykonawców poszczególne prace zostaną zrealizowane na terenie przy ul. Węglowej. Jako wstępny, orientacyjny horyzont czasowy wykonania robót wskazano lato i jesień 2014 r.

Przedstawiciele wnioskodawcy podkreślili gotowość do współpracy z Zarządem Mienia Komunalnego na wszystkich etapach: inwentaryzowania kompleksu, projektowania oraz realizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych. Stowarzyszenie zwrócili uwagę na potrzebę przeprowadzenie dodatkowych prac inwentaryzacyjnych, m.in. w zakresie aktualizacji materiałów geodezyjnych, które – jak okazało się w projekcie „Węglowa – Społeczna Koncepcja” – zawierają dane niezbyt precyzyjne i w części istotnie już zdezaktualizowane. Zadeklarowano także gotowość bieżącego konsultowania poszczególnych działań z użytkownikami terenu oraz mieszkańcami miasta, podobnie jak to miało miejsce w 2013 r.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, w której strony zgodnie podkreśliły potrzebę zrealizowania inwestycji na terenie powojskowym zgodnie z intencjami wnioskodawców oraz w interesie białostoczan. Dalsze kontakty będą miały charakter roboczy – w miarę prowadzonych działań.

I etap wdrażania Społecznej Koncepcji Węglowej opisany w budżecie obywatelskim Białegostoku na 2014 r. obejmuje:
– uporządkowanie terenu, wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, sprzątnięcie śmieci, usunięcie starych ogrodzeń wewnętrznych,
– naprawę ogrodzenia zewnętrznego, oznakowanie wejść na teren, budynków i obiektów, organizację ruchu wewnątrz kompleksu
– instalację oświetlenia terenu, instalację monitoringu terenu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi
– stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych (w tym boisk, siłowni zewnętrznej) oraz placów zabaw dla dzieci
– wyposażenie kompleksu w obiekty małej architektury – ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp.
– wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne)
– budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe od strony ul. Poleskiej (w osi ul. Wąskiej)