Społeczna koncepcja Węglowej w pracach nad Krajową Polityką Miejską

Od przyszłego roku kraje europejskie będą korzystały z nowych ram finansowych, opracowanych na lata 2014-2020, których system właśnie powstaje. Jednym z krajowych dokumentów wpływających na kierunki i zasady alokacji środków UE jest Krajowa Polityka Miejska, opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). W miniony poniedziałek (21.10) mieliśmy sposobność zaprezentować nasze doświadczenia dotyczące partycypacji społecznej i rewitalizacji przestrzeni miejskiej na zorganizowanej przez MRR konferencji „Pobudzanie rozwoju gospodarczego w miejskich obszarach funkcjonalnych”, która w dniach 21-22 października obradowała w lubelskim Centrum Kultury.

Konferencja była dwudniowym ogólnopolskim spotkaniem, zorganizowanym dla przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych Krajową Polityką Miejską (KPM). Tematyka obrad została skoncentrowana na dwóch zagadnieniach: rozwoju gospodarczym miast oraz wsparciu finansowym dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Przedstawiciel projektu „Węglowa – społeczna koncepcja” występował w roli reprezentanta środowiska pozarządowego (ruchów miejskich). Naszą rolą było m.in. zapewnienie udziału czynnika społecznego w konferencji.

Społeczna koncepcja Węglowej została zaprezentowana w panelu „4A. Polityka regionalna i miejska jako katalizator rozwoju gospodarczego miast; efektywne instrumenty (krajowe, regionalne, lokalne) wspierające rozwój gospodarczy miast i ich otoczenia”. Tematem obrad była rola władz regionalnych i resortów (oraz ich agend) w zwiększaniu wykorzystania potencjałów lokalnych dla rozwoju gospodarczego miast i ich obszarów funkcjonalnych. Dyskutowane były trzy sfery problemów: przykłady instrumentów krajowych i zagranicznych, propozycje nowych efektywnych instrumentów rozwoju oraz zasady współpracy partnerów (jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, obywatele).

 

W roli ekspertów wspomnianego panelu wystąpili:

  • Moderator: Paweł Panczyj, Dyrektor Zarządzający, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
  • Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (TBC)
  • Paweł Lisowski, Zastępca Dyrektora – Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi, Departament Zarządzania Sprzedażą, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Piotr Jać, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie
  • Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  • Robert Szlęzak, Prezes Wschodniego Klastra ICT

Panel był okazją do krótkiego zaprezentowania społecznej koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku. Opowiedzieliśmy o naszych doświadczeniach we współpracy międzysektorowej, zwracając uwagę na rolę obywateli w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów publicznych. W odniesieniu do Krajowej Polityki Miejskiej podkreśliliśmy, że głównym wyzwaniem nie jest jej kształt merytoryczny – możliwy do wypracowania przez różnorodne środowiska urzędnicze i eksperckie – ale legitymizacja i dostępność dla przeciętnego odbiorcy.

 

Zaprezentowaną przez nas tezę można ująć następująco:

1. Podstawowe wyzwania jakie stoją przed dokumentami publicznymi, takimi jak Krajowa Polityka Miejska, to ich dostępność i przystępność dla obywateli oraz ich społeczna legitymizacja. Oba te cele można osiągnąć, dbając o sprawną, szczerą i otwartą komunikację środowisk decyzyjnych z ogółem mieszkańców oraz z trzecim sektorem.

2. Rolą organizacji pozarządowych jest pośrednictwo – między innymi dzięki nowoczesnym, rozbudowanym procedurom partycypacyjnym – pomiędzy obywatelami (zwłaszcza tymi słabiej zaangażowanymi w sprawy publiczne) a głównymi autorami przepisów prawa i dokumentów urzędowych, decydentami i środowiskami eksperckimi. Umożliwia to szerokie włączanie mieszkańców do procesów decyzyjnych, co nie tylko zwiększa społeczną akceptację poszczególnych rozwiązań, ale też poprawia ich jakość.

3. Konsultacje i dialog społeczny oraz współpraca międzysektorowa powinny być organizowane nie tylko w trakcie prac nad konkretnymi rozwiązaniami, ale wręcz poprzedzać tworzenie takich dokumentów, jak Krajowa Polityka Miejska czy lokalne i regionalne strategie rozwoju. Pozwala to na lepsze diagnozowanie stanu istniejącego, trafniejsze identyfikowanie i hierarchizowanie problemów oraz ułatwia wdrażanie opracowanych rozwiązań.