Uwagi do projektu studium Białegostoku

W maju, czerwcu i lipcu 2014 r. odbywały się w Białymstoku konsultacje społeczne projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium zawiera nowe rozwiązania dotyczące terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Z tej przyczyny zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w konsultacjach i przedstawienie władzom miasta naszych uwag dotyczących projektu tego strategicznego dokumentu.

10 czerwca w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbyła się otwarta dyskusja nad projektem studium. Spotkanie zorganizowano zgodnie z prawnym wymogiem wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określa ona procedurę opracowywania studium i nakłada na prezydenta miasta obowiązek przeprowadzenia przynajmniej jednej dyskusji tego rodzaju. Wcześniej, od 29 maja, mieszkańcy Białegostoku mogli zapoznawać się z projektem wyłożonym do wglądu w magistracie oraz zamieszczonym w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej.

W spotkaniu zorganizowanym 10 czerwca, w którym udział wzięło wielu mieszkańców miasta, specjalistów i dziennikarzy, temat Węglowej pojawił się kilka razy. Wspomniano o niej m.in. w referacie wprowadzającym w części dotyczącej układu komunikacyjnego. Przedstawiciele magistratu zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia powiązań pomiędzy dzielnicami miasta, m.in. w celu zniwelowania podziałów wynikających z przebiegu torów kolejowych. Jako przykład takich inwestycji podano zapisany w studium projekt przedłużenia ul. Jagienki w kierunku Trasy Generalskiej. Część nowej ulicy biegłaby pomiędzy dawną jednostką wojskową a elektrociepłownią.

Na zakończenie spotkania, którego większość poświęcono zmianom zagospodarowania istniejących ogrodów działkowych, urzędnicy przypomnieli o możliwości składania uwag do projektu studium. Na ich wnoszenie przewidziano ponad półtora miesiąca: od 29 maja do 18 lipca. Ponieważ liczne zapisy projektu studium dotyczą terenu powojskowego, postanowiliśmy wnieść pisemne uwagi zarówno do jego tekstu, jak i do map.

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku złożyliśmy dzisiaj następujące pismo z uwagami: